sericc

Support & Information: 01375 380609

If your call is not answered because the line is busy you can leave a message to be called back

EXIT
SITE
WEB
SAFETY
DONATE
HERE
sericc
close
 

TRANSLATED SERICC LEAFLETS


Albanian
Albanian
Zyra për Këshillimin e Qytetarëve (CAB) i ndihmon njerëzit të zgjidhin problemet që kanë me borxhet, ndihmat sociale, strehimin, problemet ligjore, të diskriminimit, të punësimit, të imigracionit, të konsumatorit dhe probleme të tjera. Nëse keni nevojë për informata të mëtejshme në gjuhë të tjera, vizitoni http://www.adviceguide.org.uk/ ose telefononi Thurrock CAB në numrin 0870 1264034.
DOWNLOAD
Polish
Polish
Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau/CAB) pomaga ludziom rozwiązać ich problemy związane z zaciągniętymi długami, zasiłkami, kwaterunkiem, kwestiami prawnymi, dyskryminacją, zatrudnieniem, imigracją, problemami konsumenta oraz innymi kwestiami. Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji w innych językach, odwiedź stronę internetową http://www.adviceguide.org.uk// lub zadzwoń do Biura Porad Obywatelskich w Thurrock (Thurrock CAB) pod numer telefonu: 0870 1264034
DOWNLOAD
Farsi-Dari
Farsi-Dari
Short version 50kb.
DOWNLOAD
Farsi-Dari
Farsi-Dari
Long version 130kb.
DOWNLOAD
Hindi
Hindi
Short version 427kb.
DOWNLOAD
Hindi
Hindi
Long version 455kb.
DOWNLOAD